Natječaj za prijem zaposlenika – Pomoćni radnik

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 104/17, i čl. 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 105/17, ravnatelj raspisuje

 NATJEČAJ

za prijem zaposlenika

  1. POMOĆNI RADNIK (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Stručna sprema: srednja strukovna škola tehničkog smjera

Uvjeti:

  • vještine rukovanja poljoprivrednim alatima i opremom (prednost)
  • znanja iz područja sigurnosti na radu, položen vozački ispit „B“ kategorije
  • najmanje 1 godina radnog iskustva

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
  • životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe)
  • dokaz o radnom stažu (preslika potvrde o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Sa izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest (6) mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o provođenju pisanog testiranja (stručni dio). Na testiranje su pozvani svi kandidati koji ne dobiju prethodnu obavijest u elektronskom obliku o neispunjavanju uvjeta natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja će se objaviti najmanje 3 dana prije održavanja na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju bit će obavljen razgovor (intervju).

Ako se kandidat ne odazove na razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar”,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijem u radni odnos – ne otvarati».