NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora na Plivalištu Vukovar

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ – pročišćeni tekst, URBROJ: 315/18, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

 

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

 

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prostora u suterenu Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, izgrađenog na k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar, kako slijedi:

 1. S1 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar ukupne površine 6,5 m²,
 1. S2 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar, ukupne površine 9 m²,
 1. S3 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar, ukupne površine 7,5 m²,
 1. S4 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar ukupne površine 6,5 m²,
 1. S5 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar, ukupne površine 9 m²,
 1. S6 – prostor u sklopu prostora saune u suterenu Plivališta Vukovar, ukupne površine 7,5 m².

Članak 2.

Početna cijena mjesečnog zakupa prostora iz članka 1. iznosi 130,00 kn/m² (bez PDV-a). Cijena mjesečnog zakupa obračunava se na temelju ukupne površine prostora.

U cijenu mjesečnog zakupa uključeni su svi režijski troškovi.

Zakupnik se obvezuje ugovorenu zakupninu plaćati unaprijed, najkasnije do desetog dana u mjesecu za tekući  mjesec.

Članak 3.

Prostor iz članka 1. daje se u zakup za obavljanje djelatnosti za njegu i održavanje tijela.

Članak 4.

Prostor iz članka 1. ovog Natječaja daje se u zakup na vrijeme od jedne (1) godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu po proteku godine dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:

 • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
 • strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
 • pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
 • inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,

ako su registrirani za obavljanje djelatnosti, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 6.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Javne ustanove, IBAN HR9424020061100799635, model 00, poziv na broj: OIB ponuditelja, s naznakom da je riječ o jamčevini za sudjelovanje u natječaju za zakup prostora.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime fizičke osobe, odnosno puni naziv pravne osobe, OIB i prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja,
 2. naznaku prostora iz članka 1. Natječaja za koji se podnosi ponuda,
 3. prihvaćanje djelatnosti navedene u natječaju,
 4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 6. broj žiro računa ili tekućeg računa na kojem će se ponuditelju vratiti uplaćena jamčevina ako njegova ponuda ne bude utvrđena kao najpovoljnija,
 7. presliku osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti, ako je ponuditelj fizička osoba,
 8. presliku akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji,
 9. BON 2 za pravne osobe,
 10. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara).

Članak 9.

Zainteresirani ponuditelji mogu poslati ponudu za jedan ili više prostora definiranih u članku 1. ovog Natječaja.

Članak 10.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara

„Sportski objekti Vukovar“

Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

s naznakom “Ponuda za zakup prostora  – ne otvarati”

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu poslati najkasnije do 30. studenoga 2020. godine.

Ponuditelj može povući svoju ponudu najkasnije do trenutka otvaranja ponude pisanim  ili elektronskim putem na e-mail tajnistvo@sov.hr.

Ponuditelji koji povuku ponudu do trenutka javnog otvaranja ponude imaju pravo na povrat jamčevine.

Članak 11.

Otvaranje ponuda održat će se 04. prosinca 2020. godine, u poslovnim prostorijama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, s početkom u 11:00 sati.

Zbog trenutne epidemiološke situacije, otvaranje ponuda nije javno, stoga ponuditelji nemaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 12.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednak iznos zakupnine za isti prostor, Povjerenstvo za provedbu natječaja će elektronskim putem zatražiti od zainteresiranih ponuditelja da ponude novi iznos zakupnine u roku od 2 dana.

Članak 13.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima pisanim putem u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Članak 14.

Ako je ponuditelj dostavio ponude za dva ili više prostora iz članka 1. Natječaja te obje ponude budu izabrane kao najpovoljnije, prostor manje površine daje se u zakup po cijeni umanjenoj za 20% od ponuđene cijene.

Članak 15.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 16.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je prilikom potpisa Ugovora o zakupu dostaviti zadužnicu na iznos jednak tromjesečnom iznosu ponuđene zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

Članak 17.

Za vrijeme trajanja ugovora o zakupu prostora, zakupnik se obvezuje na sklapanje aneksa ugovora u slučaju smanjenja ili povećanja cijene mjesečnog zakupa prostora na temelju posebne odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Članak 18.

Za vrijeme trajanja ovog Natječaja, zainteresirani ponuditelji mogu pregledati prostore svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 032/540-430.

Članak 19.

Izabrani ponuditelj koji nije iskoristio pravo da pregleda prostor u tijeku natječaja gubi pravo na povrat jamčevine u slučaju odustanka.

Članak 20.

Ovaj Natječaj objavit će se na web stranici Grada Vukovara i na web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

 

URBROJ: 288/20

Vukovar, 19. studenoga 2020. godine

 

 

                                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

dr.sc. Ljiljana Blažević