NATJEČAJ za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

Temeljem članka 19. stavka 1. točke 15. Statuta Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“- pročišćeni tekst, URBROJ: 315/18, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

N A T J E Č A J

za davanje u zakup prostora na Plivalištu Vukovar

Članak 1.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup prostora u suterenu Plivališta Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, Vukovar, ukupne površine 31 m2, a koji se sastoji od jedne prostorije površine 16 m², i sanitarnog čvora površine 15 m2.

Članak 2.

Početna cijena mjesečnog zakupa prostora iz članka 1. iznosi 25,00 kn/m² (bez PDV-a). Cijena mjesečnog zakupa obračunava se na temelju ukupne površine prostora.

U cijenu mjesečnog zakupa uključeni su svi režijski troškovi.

Članak 3.

Prostor iz članka 1. daje se u zakup za obavljanje djelatnosti frizerskih salona.

Članak 4.

Prostor iz članka 1. ovog Natječaja daje se u zakup na vrijeme od jedne (1) godine, s mogućnošću produženja ugovora o zakupu po proteku godine dana od dana sklapanja ugovora o zakupu.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju:

 • fizičke osobe državljani Republike Hrvatske,
 • strani državljani kojima je izdana poslovna dozvola,
 • pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
 • inozemne pravne osobe koje su u Republici Hrvatskoj osnovale podružnicu,

ako su registrirani za obavljanje djelatnosti koja je predviđena za lokaciju za koju se natječu, pod uvjetom da nemaju nepodmirenu dospjelu obvezu prema državnom proračunu i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim ako je posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i fizička ili pravna osoba se pridržava rokova plaćanja.

Članak 6.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Članak 7.

Ponuditelji koji sudjeluju na Natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početnog iznosa mjesečne zakupnine.

Jamčevina se uplaćuje na žiro račun Javne ustanove, IBAN HR9424020061100799635, model 00, poziv na broj: OIB ponuditelja, s naznakom da je riječ o jamčevini za sudjelovanje u natječaju za zakup prostora.

Ponuditelju koji ne uspije sa svojom ponudom uplaćena će se jamčevina vratiti odmah po donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude, a najpovoljnijem ponuditelju jamčevina će se uračunati u zakupninu.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, u slučaju odustajanja od ponude gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

Članak 8.

Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. ime i prezime fizičke osobe, odnosno puni naziv pravne osobe, OIB i prebivalište, odnosno sjedište ponuditelja
 2. adresu i površinu prostora za koji se podnosi ponuda
 3. naznaku djelatnosti koja će se obavljati u poslovnom prostoru
 4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
 5. dokaz o uplaćenoj jamčevini
 6. broj žiro računa ili tekućeg računa na kojem će se ponuditelju vratiti uplaćena jamčevina ako njegova ponuda ne bude utvrđena kao najpovoljnija
 7. presliku osobne iskaznice te dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti, ako je ponuditelj fizička osoba
 8. dokaz da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti koju namjerava obavljati,
 9. BON 2 za pravne osobe
 10. potvrdu o nepostojanju nepodmirenih dospjelih obveza prema državnom proračunu i jedinicama lokalne samouprave, ili potvrdu da je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza i osoba se pridržava rokova plaćanja (uvjerenje Porezne uprave i uvjerenje Upravnog odjela za financije i proračun Grada Vukovara)

Članak 9.

Pisane ponude s pripadajućim dokazima i prilozima ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara

„Sportski objekti Vukovar“

Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

s naznakom “Ponuda za zakup prostora  – ne otvarati”

Zainteresirani ponuditelji svoje ponude mogu poslati najkasnije do 01. veljače 2019. godine.

Članak 10.

Javno otvaranje ponuda održat će se 05. veljače 2019. godine, u poslovnim prostorijama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, s početkom u 11:00 sati.

Ponuditelji imaju pravo biti nazočni otvaranju ponuda osobno ili putem punomoćnika.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

Članak 11.

Najpovoljnija ponuda je ona koja uz ispunjenje uvjeta iz Natječaja sadrži i najvišu ponuđenu mjesečnu zakupninu.

U slučaju da dva ili više ponuditelja ponude jednaku zakupninu, usmenim nadmetanjem između tih ponuditelja utvrdit će se najpovoljnija ponuda.

Članak 12.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude bit će dostavljena svim ponuditeljima u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke.

Članak 13.

U svrhu privođenja prostora odgovarajućoj namjeni, Javna ustanova i ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija izvršit će zajednička ulaganja u predmetni prostor koja će biti određena predugovorom koji se izabrani ponuditelj obvezuje sklopiti u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Upravnog vijeća o izboru najpovoljnije ponude.

Ukoliko izabrani ponuditelj ne sklopi predugovor iz prethodnog stavka ovog članka, gubi pravo na povrat jamčevine.

Sklapanje predugovora, odnosno izvršenje obveza preuzetih predugovorom je uvjet za sklapanje Ugovora o zakupu prostora (Glavni ugovor).

Članak 14.

Ponuditelj čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je prilikom potpisa Ugovora o zakupu dostaviti zadužnicu na iznos jednak tromjesečnom iznosu ponuđene zakupnine kao instrument osiguranja plaćanja ugovorene zakupnine.

Članak 15.

Za vrijeme trajanja ugovora o zakupu prostora, zakupnik se obvezuje na sklapanje aneksa ugovora u slučaju smanjenja ili povećanja cijene mjesečnog zakupa prostora na temelju posebne odluke Upravnog vijeća Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Članak 16.

Za vrijeme trajanja ovog natječaja, zainteresirani ponuditelji mogu pregledati predmetni prostor svaki radni dan u vremenu od 10:00 do 15:00 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 032/540-430.

Članak 17.

Ovaj Natječaj objavit će se na web stranici Grada Vukovara i na web stranici Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ te u drugim javnim glasilima.

 

URBROJ: 30/19

Vukovar, 23. siječnja 2019. godine

 

 

                                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

dr. sc. Ljiljana Blažević