NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

URBROJ: 203/20-2

Vukovar, 29. srpnja 2020. godine

Na temelju članka 19. stavka 1. točke 8. Statuta Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 283/19, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

 

  1. RAVNATELJ (m/ž)

Uvjeti za prijem u radni odnos:

  • Magistar struke ili stručni specijalist društvene struke ili visoka stručna sprema društvene struke sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
  • 5 godina radnog iskustva od kojih najmanje 2 godine na rukovodećim poslovima na istom ili sličnom radnom mjestu.

Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od 4 godine.

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
  • životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)
  • dokaz o stručnoj spremi
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • Koncept programa rada ravnatelja za mandatno razdoblje od 01. prosinca 2020. godine do 30. studenoga 2024.

Detaljan opis poslova na: https://sov.hr/wp-content/uploads/2017/01/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst-1.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvarati».

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti i u Glasu Slavonije i Vukovarskim novinama te na mrežnim stranicama Grada Vukovara, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama Javne ustanove. Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, neće se smatrati kandidatom, stoga njena prijava neće biti razmatrana te će o navedenom biti obaviještena putem e-mail adrese navedene u životopisu.

Kandidati koji su podnijeli pravovremenu i urednu prijavu biti će pozvani na intervju. Sve obavijesti i informacije o natječajnom postupku objavljivat će se na službenoj web stranici ustanove (www.sov.hr). Prijavom na natječaj, kandidati pristaju da se njihovi osobni podaci (ime i prezime) objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ u svrhu potreba natječaja.

 

       Predsjednica Upravnog vijeća

Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                           dr. sc. Ljiljana Blažević