NATJEČAJ za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 361/19, te članka 59. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17), ravnatelj raspisuje:

N A T J E Č A J

za prijam polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Projektni asistent (m/ž) – 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema prema prijašnjim važećim propisima / preddiplomski stručni studij, odnosno viša stručna sprema prema prijašnjim važećim propisima iz područja prirodnih, tehničkih ili društvenih znanosti / završena četverogodišnja srednja škola
 • nezaposlena osoba do navršenih 30 godina,
 • prijava u evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 30 dana,
 • manje od 12 mjeseci staža u zvanju za koje se osoba obrazovala.

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
 • životopis (obvezna naznaka e-mail adrese)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome/potvrde)
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od mjesec dana

Detaljan opis poslova na https://sov.hr/wp-content/uploads/2017/01/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst-1.pdf

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa na vrijeme od 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima  što znači da treba ispuniti opće i posebne uvjete natječaja.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o provođenju usmenog testiranja (intervju) putem službene Internet stranice Ustanove. Na testiranje su pozvani svi kandidati koji ne dobiju prethodnu obavijest u elektronskom obliku o neispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu da se njihovi  osobni podaci objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ u svrhu poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti i intervju te objave rezultata.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja će se objaviti najmanje 3 dana prije održavanja na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Ukoliko kandidat ostvari manje od 50% bodova na usmenom testiranju ne može biti primljen na stručno osposobljavanje.

Ako se kandidat ne odazove na usmeni razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se više ne smatra kandidatom.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Sportski objekti Vukovar“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječaja te odabira kandidata. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak obrade svojih osobnih podataka.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa – ne otvarati“.

                                                                                  

 

Ravnatelj

                                                                                   Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

       Ivan Szabo, prof.