NATJEČAJ za prijem zaposlenika – REALIZATOR GRUPNIH PROGRAMA U FITNESS-u (m/ž)

URBROJ: 181/18

U Vukovaru, 15. svibnja 2018. godine

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 104/17 i 166/18, i članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 105/17, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

 NATJEČAJ

za prijem zaposlenika

  1. REALIZATOR GRUPNIH PROGRAMA U FITNESS-u (m/ž) – 2 izvršitelja na određeno puno radno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

Stručna sprema: Završen diplomski sveučilišni ili integrirani preddiplomski i diplomski studij kineziologije / stručni studij kineziologije / uvjerenje o osposobljenosti za provođenje fitness programa

Uvjeti:

  • poznavanje rada na računalu,
  • osnovna znanja iz područja organizacije i koordinacije sportsko-rekreacijskim aktivnostima, pedagoške i metodičke kvalitete
  • osposobljenost za provođenje programa u fitness-u

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
  • životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
  • domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, odnosno uvjerenje o osposobljenosti za provođenje fitness programa (preslika)
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Sa izabranim kandidatima sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidati prijavljeni na natječaj bit će obaviješteni o provođenju pisanog testiranja (stručni dio). Na testiranje su pozvani svi kandidati koji ne dobiju prethodnu obavijest u elektronskom obliku o neispunjavanju uvjeta natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja će se objaviti najmanje 3 dana prije održavanja na mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ (www.sov.hr).

Sa kandidatima koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju bit će obavljen razgovor (intervju).

Ako se kandidat ne odazove na razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu:

Sportski objekti Vukovar,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijem u radni odnos – ne otvarati».