NATJEČAJ za prijem zaposlenika – STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (m/ž)

Na temelju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 104/17 i 166/18, i članka 6. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, URBROJ: 105/17, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

 

NATJEČAJ

za prijem zaposlenika

 

 1. STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Stručna sprema: Završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ekonomske struke / stručni studij ekonomije

Uvjeti:

 • najmanje 3 godine radnog iskustva na financijsko-računovodstvenim poslovima,
 • poznavanje rada na računalu i MS Office paketa,
 • poznavanje najmanje 1 stranog jezika,
 • iskustvo na računovodstvenim i financijskim poslovima proračunskih korisnika (prednost)

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
 • životopis (obvezna naznaka e-mail adrese)
 • domovnicu ili osobnu iskaznicu (preslika)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, potvrde ili svjedodžbe)
 • dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci (izvornik)

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme s probnim radom od šest (6) mjeseci.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi „Sportski objekti Vukovar“ za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom u svrhu odabira kandidata, te privolu za objavu obavijesti o izboru kandidata na službenoj Internet stranici ustanove. Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak obrade svojih osobnih podataka.

O ispunjavanju uvjeta natječaja te o vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja, kandidati će biti obaviješteni elektronskim putem, odnosno putem e-mail adrese navedene u životopisu.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju, ostvaruju pravo na pristup usmenom razgovoru (intervju).

Ako se kandidat ne odazove na usmeni razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se više se smatra kandidatom.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijem u radni odnos – ne otvarati».

                                                                                  

Ravnatelj

                                                                                   Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

       Ivan Szabo, prof.