Odluka o obustavi rada Sportskih objekata Vukovar za korisnike

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE

„SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“

URBROJ: 61/20

Vukovar, 14. ožujka 2020. godine

Temeljem članka 1. Zaključka o javnim okupljanjima na području Vukovarsko-srijemske županije u vrijeme provođenja mjera zaštite od korona virusa Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije KLASA: 810-03/20-01/05, URBROJ: 2196/1-01-20-1, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ na svojoj 70. sjednici, održanoj 14. ožujka 2020. godine, jednoglasno donosi

 

O D L U K U

o obustavi rada Sportskih objekata Vukovar za korisnike

Članak 1.

Odlukom o obustavi rada Sportskih objekata Vukovar do daljnjeg se obustavlja rad Sportskih objekata Vukovar za korisnike, počevši od 14. ožujka 2020. godine u 15 sati.

Članak 2.

Obustava se odnosi na objekte kako slijedi:

  • Plivalište Vukovar
  • Teretana VUgym
  • Sportska dvorana Borovo Naselje
  • Športsko rekreativni centar Lijeva bara
  • Tenis centar

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i prestaje važiti prestankom okolnosti zbog kojih je nastala.

 

                                                                                                            Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                                dr.sc. Ljiljana Blažević