POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima

Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“

Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar,

Telefon: +385 (0) 32 540 430, E-mail: projekt.insport@gmail.com,

OIB: 49647392251

Ugovor: UP.02.1.1.08.0054

Pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da nam, u postupku jednostavne nabave robe, dostave ponudu za predmet nabave: NABAVA MINI NOGOMETNOG KAVEZA I IGRALA ZA DJECU S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU, evidencijski broj nabave: JN – 25/2019.

Ponuda se dostavlja u skladu s dokumentacijom o nabavi koja se nalazi u privitku ovog poziva, putem elektroničke pošte na adresu: projekt.insport@gmail.com ili putem preporučene pošte s povratnicom na adresu Naručitelja Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar, bez obzira na način dostave zaključno sa 04.11.2019. godine, do 13:00 sati.