NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-04/22-01/1
URBROJ: 2196-1-15-01-22-2
Vukovar, 19. rujna 2022. godine

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ URBROJ: URBROJ: 114/19, 294/19, 44/21 – Ispravak, 264/21, 434/21, i članka 2. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. POMOĆNI RADNIK (m/ž) – 2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • završena srednja strukovna škola tehničkog smjera
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • položen vozački ispit za B kategoriju

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
 • životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 • preslika važeće vozačke dozvole B kategorije

Detaljan opis poslova na: http://sov.hr/wp-content/uploads/2017/01/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

„Sportski objekti Vukovar“ 

Trg Dražena Petrovića 2

32010 Vukovar

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijam u radni odnos (Pomoćni radnik) – ne otvarati».

Natječaj za prijam u radni odnos je otvoren od 20. rujna 2022. godine do 30. rujna 2022. godine.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), dokazuje to potrebnim dokumentima. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanja objavljeni su na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, neće se smatrati kandidatom, stoga njena prijava neće biti razmatrana te će o navedenom biti obaviještena putem e-mail adrese navedene u životopisu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta „Pomoćni radnik“. Prethodna provjera znanja sastoji se od pisanog i usmenog testiranja. Sve obavijesti i informacije o natječajnom postupku (poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, rezultati pisanog testiranja i intervjua, obavijest o izboru kandidata) objavljivat će se na službenoj web stranici Ustanove (www.sov.hr). Prijavom na natječaj, kandidati pristaju da se njihovi osobni podaci (ime i prezime) objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ u svrhu objave poziva na testiranje i rezultata ostvarenih na pisanom i usmenom testiranju.

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja bit će objavljeno najmanje 3 dana prije održavanja testiranja.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju, ostvaruju pravo na pristup drugoj fazi selekcijskog razgovora (intervju).

Ako se kandidat ne odazove na razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 2 mjeseca.

 Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

 

Ravnatelj

                                                                                 Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

       Ivan Szabo, prof.