Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) JU Sportski objekti Vukovar želi omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja.

 

Pravo na informaciju ostvaruje se usmenim ili pisanim putem. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti jedan od obrazaca zahtjeva za pristup informacijama i poslati ga:

1) elektroničkom putem na tajnistvo@sov.hr

2) poštom na adresu: JU Sportski objekti Vukovar, Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar s naznakom “Zahtjev za pristup informacijama”

 

Za usmene upite i dodatne informacije molimo obratite se službeniku za informiranje na broj 032/540-430.

 

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html