NATJEČAJ za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

URBROJ: 68/21

Vukovar, 10. ožujka 2021. godine

Na temelju članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ – pročišćeni tekst, URBROJ: 317/19, i članka 2. Pravilnika o provedbi natječaja za prijem u radni odnos, URBROJ: 361/19, ravnatelj Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ raspisuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. VODITELJ PROJEKTA (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti za prijem u radni odnos:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, odnosno visoka stručna sprema prema prijašnjim važećim propisima iz područja prirodnih, tehničkih ili društvenih znanosti
 • završen preddiplomski stručni studij, odnosno viša stručna sprema prema prijašnjim važećim propisima iz područja prirodnih, tehničkih ili društvenih znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima u odgovarajućoj stručnoj spremi

Kandidati su obavezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • prijavu na natječaj, vlastoručno potpisanu
 • životopis (obvezno navođenje e-mail adrese)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od dana objave natječaja)
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome)
 • dokaz o obavljanju istih ili sličnih poslova (preslike ugovora, potvrde poslodavca i ostali dokazi iz kojih je vidljivo obavljanje istih ili sličnih poslova)
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Detaljan opis poslova na: http://sov.hr/wp-content/uploads/2017/01/Pravilnik-o-unutarnjem-ustrojstvu-i-sistematizaciji-radnih-mjesta-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid izvornike dokumentacije priložene uz prijavu na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom slati isključivo putem preporučene pošiljke na adresu: Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“,  Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar.

Dokumentaciju prijave predati u zatvorenoj omotnici s naznakom «Natječaj za prijem u radni odnos – ne otvarati».

Natječaj za prijem u radni odnos je otvoren od 11. do 18. ožujka 2021. godine.

Kandidatima prijavljenima na natječaj smatrat će se osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prilikom prijave na natječaj oba spola su u ravnopravnom položaju.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz ovog natječaja, neće se smatrati kandidatom, stoga njena prijava neće biti razmatrana te će o navedenom biti obaviještena putem e-mail adrese navedene u životopisu.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja bit će pozvani na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova Voditelj projekta. Prethodna provjera znanja sastoji se od pisanog i usmenog testiranja. Sve obavijesti i informacije o natječajnom postupku (poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, rezultati pisanog testiranja i intervjua, obavijest o izboru kandidata) objavljivat će se na službenoj web stranici ustanove (www.sov.hr). Prijavom na natječaj, kandidati pristaju da se njihovi osobni podaci (ime i prezime) objave na službenoj web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ u svrhu objave poziva na testiranje i rezultata ostvarenih na pisanom i usmenom testiranju.

Vrijeme i mjesto održavanja pisanog testiranja bit će objavljeno najmanje 3 dana prije održavanja testiranja.

Kandidati koji ostvare najmanje 50% točnih odgovora na pisanom testiranju, ostvaruju pravo na pristup drugoj fazi selekcijskog razgovora (intervju).

Ako se kandidat ne odazove na razgovor, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Sa izabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na neodređeno puno radno vrijeme sa probnim radom sukladno Pravilniku o radu Javne ustanove Sportski objekti Vukovar (http://sov.hr/wp-content/uploads/2017/01/Pravilnik-o-radu-pro%C4%8Di%C5%A1%C4%87eni-tekst.pdf).

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Javna ustanova „Sportski objekti Vukovar“ s osobnim podacima postupat će sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

 

Ravnatelj

                                                                                   Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

       Ivan Szabo, prof.