3. javni poziv za dostavu pisanih ponuda radi prodaje službenog vozila

KLASA: 406-07/23-01/1

URBROJ: 2196-1-15-12-23-9

U Vukovaru, 13. ožujka 2023. godine

Na temelju Odluke Ravnatelja, KLASA: 406-07/23-01/1, URBROJ: 2196-1-15-01-23-8 od 13. ožujka 2023. godine Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog vozila

(M1 – osobni automobil; Toyota Corolla Verso D – 4D; broj šasije: NMTEA16R00R15647)

 

I.

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ kao vlasnik prodaje rabljeno, registrirano vozilo:

Kategorija: M1 – osobni automobil

Marka: Toyota

Tip i model: Corolla Verso D – 4D

Broj šasije: NMTEA16R00R15647

Boja: crna – s efektom

Godina proizvodnje: 2007. godina

Datum prve registracije: 18.09.2007. godine

Snaga/zapremina motora: 100 / 2231 cm3., Disesel, euro IV.

Broj vrata: 5

Stanje na putomjeru (na dan 31. siječnja 2023. godine): 421553 km

II.

 Početna cijena vozila iznosi 1.814,40  eura bez PDV -a, odnosno 2.268,00  eura s uključenim PDV – om.

Troškove u svezi s prijenosom vlasništva, plaćanja poreza i druge zavisne troškove snosi kupac.

III.

Kupoprodaja pokretnine iz točke I. ove Odluke će se realizirati zaključenjem ugovora po kojem kupac treba uplatiti ukupnu ugovorenu kupoprodaju cijenu sukladno ispostavljenom računu, a nakon uplate prodavatelju kupac dostavlja dokaz uplate kupoprodajne cijene, te se potom dopušta prijenos vlasništva i preuzimanja posjeda na ime kupca.

IV.

 Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih osoba ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Navedeno vozilo se prodaje u viđenom stanju, po načelu viđeno – kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozilo koje je predmet ovog natječaja može se pogledati radnim danima (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 10 do 12 sati do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na broj telefona 099 674 1118.

Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima mogu stjecati pokretnine na području Republike Hrvatske.

Ponuda se podnosi na pripremljenom obrascu – Ponudbenom listu koji se nalazi u prilogu natječaja.

Nepotpuni ponudbeni obrasci, odnosno ponude uz koje nisu dostavljeni obvezni prilozi, neće se razmatrati.

Ponuda ponuditelja koji ponudi iznos manji od početne cijene će se odbiti.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara

„Sportski objekti Vukovar“ 

Trg Dražena Petrovića 2

32010 Vukovar

(S naznakom „Ponuda za kupnju vozila: M1 – osobni automobil, Toyota Corolla Verso D – 4D)

Krajnji rok za podnošenje ponuda je 21. ožujka 2023.  godine do 12:00 sati.

Ponude zaprimljene nakon navedenog roka smatraju se zakašnjelima i neće se razmatrati.

Podnošenjem ponude ponuditelj je suglasan da Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, može prikupljati, koristiti i obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

V.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda, koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, s priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši ponuđeni iznos.

Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos, povoljnijom ponudom će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prodaju službenog vozila u roku od 8 dana od isteka natječaja podnosi Izvješće o provedenom natječaju za prodaju službenog vozila ravnatelju Javne ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“.

O ishodu natječaja svi ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 8 dana od dana utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja i donošenja odluke o odabiru.

VI.

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od poziva (telefonski i putem elektroničke pošte) sklopiti kupoprodajni ugovor te uplatiti ponuđenu cijenu vozila.

Ukoliko ponuditelj ne izvrši navedene radnje smatrat će se da je odustao od ponude, te u tom slučaju Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, temeljem izvješća Povjerenstva za provedbu javnog natječaja utvrđuje sljedećeg najpovoljnijeg ponuditelja.

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ zadržava pravo odbiti svaku ponudu ili poništiti ovaj javno objavljeni poziv na način na koji je i objavljen, prije zaključenja odgovarajućeg ugovora, bez obveza prema ponuditeljima i bez posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                Predsjednik Povjerenstva za provedbu

                                                                javnog natječaja za prodaju službenog vozila

                                                           Davor Kopilaš, dipl.ing.cest.prom

Prilog:

Ponudbeni list