Informacije o klubu

 

ATLETSKI KLUB VUKOVAR

OIB: 66180945494

Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar

Email: akvukovar2018@gmail.com

Kontakt osoba:

Ivona Vrebac (predsjednica)

mob: 099/435 3937

Daniel Lovrinović (tajnik)

mob: 098/ 901 6454

Atletski klub Vukovar

Ciljevi Kluba su :

– promicanje, poticanje i razvoj atletskog sporta na području  grada Vukovara , Županije i RH , a osobito sport djece i mladeži.

U ostvarivanju ciljeva Klub obavlja sljedeće djelatnosti:

-skrbi o unapređenju stručnog rada i osposobljavanju stručnih djelatnika u sportu;

-skrbi o sportskim objektima putem adekvatnog statusnog rješenja ovog segmenta sporta;

-poduzima odgovarajuće mjere i akcije u vezi sa stvaranjem potrebnih uvjeta za omasovljenje aktivnosti sporta;

-vodi brigu o stvaranju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dostignuća;

-vodi brigu o statusu vrhunskih sportaša;

-organizira propagandne i informativne djelatnosti u djelokrugu sporta;

-organizira kampove;

-vodi i organizira sportska natjecanja i sportske priredbe;

-organizira sportske, edukativne projekte i programe za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem sukladno posebnim propisima

-obavlja i sve druge poslove i zadatke utvrđene zakonom, ovim Statutom i ostalim propisima.

U svrhu ostvarivanja svojih ciljeva Klub će obavljati sljedeće sportske djelatnosti:

  • sudjelovanje u sportskim natjecanjima
  • sportska priprema
  • sportska rekreacija
  • sportska poduka