ODLUKA o odabiru najpovoljnije ponude

UPRAVNO VIJEĆE JAVNE USTANOVE

„SPORTSKI OBJEKTI VUKOVAR“

URBROJ: 420/19

Vukovar, 19. studenog 2019. godine

Temeljem članka 16. stavka 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“, u postupku jednostavne nabave robe: „Nabava mini nogometnog kaveza i igrala za djecu s poteškoćama u sklopu projekta „INsport“, Upravno vijeće Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“ na svojoj 65. sjednici, održanoj 19. studenog 2019. godine, jednoglasno donosi

 

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude

 

Članak 1.

Kao ekonomski najpovoljnija ponuda u postupku jednostavne nabave robe za predmet nabave: „Nabava mini nogometnog kaveza i igrala za djecu s poteškoćama u razvoju u sklopu projekta „INsport“, koji se vodi pod evidencijskim brojem JN – 25/2019, odabire se ponuda ponuditelja STRIBOR OPREMA d.o.o., Dekanj Peti 10, Kopačevo, 31327 Bilje, OIB: 53497347539 kao ekonomski najpovoljnija, po cijeni od 163.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno po cijeni od 203.750,00 kuna s PDV-om.

Članak 2.

Ponuda gospodarskog subjekta odabrana je kao najpovoljnija jer je jedina pristigla ponuda,  ponuda je valjana i u potpunosti zadovoljava uvjete iz dokumentacije o nabavi, a cijenom ne prelazi osigurana sredstva Naručitelja.

Članak 3.

Po dostavi ove Odluke s odabranim ponuditeljem sklopit će se ugovor o nabavi.

Članak 4.

Ova Odluka dostavit će se sa Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda svim ponuditeljima koji su dostavili ponude na dokaziv način elektroničkom poštom i objavom na Internet stranici Naručitelja www.sov.hr.

Istekom dana dostave smatra se da je Odluka dostavljena svim ponuditeljima.

Članak 5.

Na Odluku o odabiru žalba nije dopuštena.

Obrazloženje

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“, Trg Dražena Petrovića 2, 32010 Vukovar kao Naručitelj, dana 24.10.2019. pokrenula je postupak jednostavne nabave robe za predmet nabave: „Nabava mini nogometnog kaveza i igrala za djecu s poteškoćama u razvoju u sklopu projekta „INsport“,  koji se vodi pod evidencijskim brojem JN – 25/2019.

Procijenjena vrijednost nabave je 165.200,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost.

Poziv za dostavu ponuda objavljen na Internet stranici Naručitelja www.sov.hr i poslan je na adrese sedam gospodarskih subjekta putem elektroničke pošte:

  1. Ida didacta d.o.o., Ulica biskupa Josipa Galjufa 5/II, 10000 Zagreb, OIB: 02059736476
  2. Stribor oprema d.o.o, Dekanj Peti 10, 31327 Kopačevo – Bilje, OIB: 53497347539
  3. Redox d.o.o., Lanište 24, 10000 Zagreb, 0IB: 36138701442
  4. Regoč d.o.o., Dankovečka 1, 10040 Zagreb, OIB: 61427233201
  5. Vojtek oprema d.o.o., Bele Bartoka 13, 31300 Beli Manastir, OIB: 82877321185
  6. Tome d.o.o., Prikešte 14, 51513 Omišalj, Otok Krk – Hrvatska, OIB: 26823450720
  7. Astreja plus d.o.o., Karlovačka cesta 4j, 10000 Zagreb, OIB: 91448726740

Do isteka roka za dostavu ponuda, 04.11.2019. do 13:00 sati, zaprimljena je jedna ponuda:

  1. STRIBOR OPREMA d.o.o., Dekanj Peti 10, Kopačevo, 31327 Bilje, OIB: 53497347539, cijena ponude bez PDV-a 163.000,00 odnosno 203.750,000 s PDV-om; zaprimljeno elektroničkom poštom, dana 04.11.2019. u 12:41 sati.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja izvršili su pregled i ocjenu ponude sukladno uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za predmetnu nabavu o čemu je sastavljen Zapisnik od 06.11.2019. godine.

Nije bilo razloga za isključenjem ili odbijanjem pristigle ponude.

Odluka o odabiru temelji se na kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, najniža cijena.

U postupku pregleda i ocjene ponude, utvrđeno je da je ponuda ponuditelja STRIBOR OPREMA d.o.o., Dekanj Peti 10, Kopačevo, 31327 Bilje, OIB: 53497347539, po cijeni od 163.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno po cijeni od 203.750,00 kuna s PDV-om kuna najpovoljnija, jer je jedina pristigla ponuda, ponuda je valjana i u skladu s dokumentacijom o nabavi, a cijenom ne prelazi osigurana sredstva Naručitelja.

Sukladno navedenom odlučeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ove Odluke žalba nije dopuštena.

 

                                                                                                           Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                Javne ustanove „Sportski objekti Vukovar“

                                                                                                                dr.sc. Ljiljana Blažević